fbpx

O tym dlaczego

Mamy problem

z rozmawianiem po angielsku?

Google (Android 12L) Artykuł Dwujęzyczny Google (Android 12L)

You have been learning English for years, and you can more or less understand written text or when someone speaks to you, but speaking by yourself? Well, that’s a problem.

Uczysz się języka angielskiego od lat, mniej więcej rozumiesz tekst czytany lub jak ktoś coś do ciebie mówi, ale mówienie samemu? No z tym już jest problem.

Talking to a stranger (especially in a business environment) is already stressful, and now you have to communicate in a different language. 

Rozmawianie z obcą osobą (a już szczególnie w środowisku biznesowym) jest samo w sobie stresujące, a tu trzeba się jeszcze dogadać w innym języku.

You realize that English is necessary, but the enormity of mastering the language, with all those darn words that are impossible to pronounce and those nonsensical 16 tenses (who came up with that?!), only adds to the confusion in your head. And in conversation, you have to think quickly and use the right tense and words.

 Zdajesz sobie sprawę, że angielski jest potrzebny, ale ogrom zadania jakim jest opanowanie tego języka, ze wszystkimi cholernymi słowami, których nie da się wymówić i te bezsensowne 16 czasów (kto to wymyślił?!), dodaje ci tylko mętliku w głowie. A w rozmowie trzeba szybko myśleć i użyć dobrego czasu i dobrych słów. 

Fortunately, there is hope. It lies in the fact that most of the things you have been taught about communicating in English are made up and, in reality, the matter is much simpler than it seems. But to get to the bottom of it, you need to take a fresh look at it first.

Na szczęście jest nadzieja. Polega ona na tym, że większość rzeczy, które cie nauczyli o komunikacji w języku angielskim jest wyssane z palca i w rzeczywistości sprawa jest znacznie prostrza niż się wydaje. Ale żeby ją ugryźć trzeba na nią najpierw popatrzeć świeżym okiem.

So let’s start by examining the reasons why communicating in English is problematic for you.

Więc zacznijmy od przyjrzenia się powodom, przez które komunikacja po angielsku sprawia ci problemy.

Powód 1

Różnice Osobowości vs System Edukacji

In school, they don’t teach us how to speak in English because it’s not feasible – there are too many students, there’s not enough time, and everyone approaches communication differently. For example, it is well-documented that when it comes to communication, people are divided into two groups:

W szkole nie uczą nas mówienia po angielsku, bo też nie ma takiej możliwości – za dużo jest uczniów, za mało jest czasu, a każdy do komunikacji podchodzi inaczej. Na przykład, jest to doskonale udukomentowane, że jeśli chodzi o komunikację to ludzie dzielą się na dwie grupy:

Introwertyków

Ekstrawertyków

In short, introverts are people who have a deeply developed inner world and internalize events happening around them. In communication, before sharing something out loud, they like to think it through in their head and decide whether the information is even worth opening their mouths for.

Mówiąc po krótce, introwerycy to osoby, które mają głęboko rozbudowany świat wewnętrzny i internalizują wydarzenia dziejące się dookoła nich. W komunikacji, zanim podzielą się czymś na głos, lubią to sobie przemyśleć w głowie i zdecydować, czy ta informacja jest w ogóle godna otwierania ust. 

Extroverts, on the other hand, operate differently. They draw their energy from the outside world and prefer to operate “outside themselves”. For example, an extrovert likes to “think out loud” or walk around the room during a conversation. This makes extroverts much more inclined to talk and share their thoughts.

Ekstrawertycy działają odwrotnie. Czerpią swoją energię ze świata zewnętrznego i wolą operować “poza sobą”. Na przykład ekstrawertyk lubi “myśleć na głos” albo chodzić dookoła pokoju w czasie rozmowy. Powoduje to, że ekstrawertycy są o wiele bardziej skorzy do rozmowy i dzielenia się swoimi przemyśleniami. 

However, the Polish education system does not take these differences into account and applies uniform teaching techniques to all students. Therefore, when a teacher asks a question in class, extroverts are the first to jump in with an answer because introverts need more time to properly think through their response. Most teachers don’t have the headspace to consider this.

Polski system edukacji nie bierze jednak tych różnic pod uwagę i stosuje jednolite techniki nauczania do wszystkich uczniów. Dlatego kiedy nauczycielka w klasie zadaje pytanie to pierwsi do odpowiedzi wyrywają się ekstrawertycy, ponieważ introwertycy potrzebują dłużej chwili, żeby ich odpowiedź odpowiednio przemyśleć. Większość nauczycieli nie ma głowy, żeby się nad tym zastanawiać.

After several years in school, extroverts, who have a predisposition for communication anyway, had a chance to speak up, while introverts end up disadvantaged by the end of school.

Po kilkunastu latach w szkole, ekstrawertycy, którzy tak czy siak mają predyspozycje do komunikacji, mieli szanse się poodzywać na głos, a introwertycy kończą szkołę poszkodowani.

Powód 2

Szkoły językowe rozwiązują tylko 1 z 2 problemów

Most language schools for adults and youth have fantastic programs. I know this from experience because I have worked in several such institutions.

Większość szkół językowych dla dorosłych i młodzieży ma fantastyczne programy. Wiem to z doświadczenia, ponieważ pracowałem w kilkunastu takich instytucjach. 

During a program at one of such schools, the student has the opportunity to learn many new words, finally understand complicated grammar rules, and have many, many chances to speak in the target language. On paper, everything looks great, right? So why do people still have problems with a simple conversation with someone from a foreign country after finishing such courses?

Podczas programu jednej z takich szkół, kursant ma okazję nauczyć się wielu nowych słów, nareszcie zrozumieć pogmatwane zasady gramatyczne oraz wiele, wiele okazji na wypowiadanie się w docelowym języku. Na papierze wszystko wygląda bum-cyk-cyk, prawda? No to dlaczego po skończeniu takich kursów ludzie wciąż mają problemy ze zwykłą rozmową z kimś z obcego kraju?

The answer is so simple that nobody came up with it.

Odpowiedź jest tak prosta, że nikt na nią nie wpadł.

Speaking English is not only about knowing vocabulary or proper tenses, it is also about having communication skills such as Starting a Conversation, Leading a Conversation, Active Listening, Asking Questions, Confidence, Charisma, Body Language, the ability to explain concepts in simple terms, handling awkward silence, changing topics, joking, and making our interlocutors feel comfortable. In short:

Mówienie po angielsku to nie tylko znajomość słówek czy odpowiednich czasów, to również posiadanie umiejętności komunikacji, takie jak Zaczynanie Rozmowy, Prowadzenie Rozmowy, Aktywne Słuchanie, Zadawanie Pytań, Pewność Siebie, Charyzma, Mowa Ciała, umiejętność wyjaśniania koncepcji w prosty sposób, radzenie sobie z niezręczną ciszą, zmienianie tematów, żartowanie oraz sprawianie, że nasz rozmówca czuje się swobodnie. Mówiąc po krótce:

Mówienie po angielsku = język + umiejętności komunikacji

If you’re still not convinced, then think about it this way:

Jeżeli wciąż nie jesteś przekonana, to pomyśl o tym w ten sposób: 

During language courses, the instructor asks a question and the student answers it. This means that the student is not learning how to speak English but only how to answer the instructor’s questions. Answering questions is only one part of the interaction called ‘a conversation‘. Other parts include asking our own questions, active listening, changing the topic, paraphrasing, and sharing information that we haven’t been asked about. Most language schools don’t understand this and focus solely on practicing question-answer, which then becomes a struggle in real-life conversations because all we can do is answer.

Podczas kursów językowych lektor zadaje pytanie, a kursant na nie odpowiada. Oznacza to, że kursant nie uczy się rozmawiania po angielsku tylko odpowiadania na pytania lektora. Odpowiadanie na pytania to tylko część interakcji zwanej ‘rozmową‘. Inne części to zadawanie własnych pytań, aktywne słuchanie, zmienianie tematu, parafrazowanie i dzielenie się informacjami, o które nie zostaliśmy zapytani. Większość szkół językowych tego nie rozumie i skupia się wyłącznie na ćwiczeniu pytanie-odpowiedź, a potem w normalnej rozmowie jest muka bo jedyne co potrafimy to tylko odpowiadać. 

Powód 3

Strach zwany perfekcjonizmem

The thing is, that’s just how it is with us Poles. Everything we do and say has to be perfect. God forbid you use the wrong word or the wrong tense, right? The person you’re talking to will think you’re not intelligent and start judging you. It’s scary to think about…

No tak to już jest z nami Polakami. Wszystko co robimy i mówimy musi być idealne. Nie daj Boże użyjesz złego słowa lub złego czasu, prawda? Osoba z którą rozmawiasz pomyśli, że nie jesteś inteligentna i zacznie cię oceniać. Aż strach pomyśleć…

Sprawa jest prosta: Jeśli chcemy poprawić naszą komunikację w obcym języku, to musimy sami sobie dać pozwolenie na popełnianie błędów.

I know that it’s a tough nut to crack, but if you don’t get off the pedestal of perfection, you’ll make your life difficult every time you have to speak English. Fortunately, there’s a simple way to save face in such situations. Let the other person know that you’re learning the language. This way, you’ll make mistakes and lose words as a part of the conversation.

Wiem, że to jest ciężki orzech do zgryzienia, ale jeśli nie zejdziesz z piedestału ideału to będzięsz sobie utrudniać życie za każdym razem jak przyjdzie czas na rozmowę po angielsku. Na szczęście jest prosty sposób na zachowanie twarzy w takiej sytuacji. Zakomunikuj drugiej osobie, że uczysz się języka. Tym sposobem sprawisz, że popełnianie przez ciebie błędów i gubienie słów będzie częścią rozmowy. 

Moreover, by publicly announcing that you are learning, you are giving the other person permission to help you. People are naturally kind and willing to help, but they don’t always feel like they have permission to do so. By giving them such permission, you will quickly notice that the interaction changes from something stressful to a constructive cooperation.

Ponadto, oznajmiając publicznie, że się uczysz dajesz drugiej osobie pozwolenie na pomoc sobie. Ludzie z natury są życzliwi i chętni do pomocy, ale nie zawsze czują, że mają pozwolenie na udzielenie pomocy. Dając im takie pozwolenie szybko zauważysz, że interakcja zmienia się z czegoś stresującego w budującą kooperację

Another spectacular aspect of perfectionism is the need to know as many words as possible. Of course, vocabulary is crucial when using a foreign language, but, and this is something that many people do not pay attention to, not all words are equal.

Kolejną spektakularną odsłoną perfekcjonizmu jest potrzeba znajomości jak największej liczby słów. Oczywiście słownictwo jest kluczowe przy posługiwaniu się obcym językiem, ale, i to jest coś na co wiele ludzi nie zwraca uwagi, nie wszystkie słowa są sobie równe

Imagine that you want to tell someone about your weekend trip to the mountains, and during that trip, a tick bit you on the knee. However, you don’t know the word “tick” in English, so you decide not to talk about it. You just make a mental note to look up the word “tick” later. This kind of behaviour reinforces your belief that memorizing a huge amount of vocabulary is an absolute requirement for language learning, so you focus most of your attention on vocabulary during your studies. 

Wyobraź sobie, że chcesz opowiedzieć komuś o swojej weekendowej wyprawie w góry, i że podczas tej wyprawy ugryzł cię kleszcz w kolano. Jednak wiesz, że nie znasz słowa ‘kleszcz’ (ang. tick), więc darujesz sobie opowiadanie o tym. Robisz tylko mentalną notatkę, żeby później sprawdzić słówko ‘kleszcz’. Takie zachowanie wzmacnia w tobie przekonanie, że wkuwanie ogromnej ilości słownictwa jest absolutnym wymogiem w nauce języka więc na słówkach skupiasz większość swojej uwagi podczas nauki. 

Unfortunately, memorizing words is extremely boring, and soon your enthusiasm fades, and you end up back where you started. And all the words you struggled to memorize are quickly forgotten after a few days. It reminds me a bit of the myth of Sisyphus pushing a boulder up a hill.

Niestety, zakuwanie słówek jest mega nudne i szybko twój zapał się wypala i lądujesz w punkcie wyjścia. A wszystkie słowa, które z wysiłkiem wkułaś tak czy siak wypadają ci z głowy po kilku dniach. Trochę mi to przypomina mit o Syzyfie pchającym głaz pod górę.

And now imagine this:

A teraz wyobraź sobie to:

Instead of learning the names of all insects, you learn one word: “bug” and a few descriptive words such as “small, fast, bloodsucking, flying, black,” etc. Then in your story, instead of using the precise word “tick,” you describe it as a “small, black bug that sucks blood but doesn’t fly.” Everything is clear. In addition, you can later revise your description to talk about a “mosquito,” a “beetle,” or even a “mite.”

Zamiast uczyć się nazw wszystkich insektów uczysz się jednego słowa: robak (ang. bug) oraz kilka słów opisowych: mały, szybki, pijący krew, latający, czarny, itp. Wtedy w twojej historii zamiast trafnego słowa ‘kleszcz’ opisujesz go jako ‘mały, czarny robak, który pije krew, ale nie lata’. Wszystko jasne. W dodatku możesz później zredagować swój opis opowiadając o ‘komarze’, ‘żuku’ czy nawet ‘ćmie’. 

In terms of lacking the appropriate vocabulary, remember that no one expects you to know all hundreds of thousands of English words. You are demanding it from yourself.

Jeśli chodzi o brak odpowiedniego słownictwa, pamiętaj, że nikt od ciebie nie wymaga znajomości wszystkich setek tysięcy angielskich słów. Sama tego od siebie wymagasz

O wiele prościej od zapamiętywania 10,000+ słów jest nauczenie się słów opisowych, które możesz użyć w trakcie każdej rozmowy gdy zapomnisz lub nie znasz odpowiedniego słowa.

Descriptive words are not everything. There are a few other techniques that you can easily learn, and that will make vocabulary stop being a problem for you once and for all.

Słówka opisowe to nie wszystko. Jest jeszcze kilka innych technik, które możesz się z łatwością nauczyć, i które sprawią, że słownictwo raz na zawsze przestanie być twoim problemem. 

Powód 4

Samoutrudnianie

The Polish language is a beautiful, old, noble and deeply developed language with a centuries-old tradition. In everyday communication, we use lofty words like “zadeklarować” (to declare) or “obsłużyć” (to serve). Then we try to communicate in English in the same way. Do you see the problem already?

Polski język jest pięknym, starym, szlacheckim i głęboko rozbudowanym językiem z kilkusetletnią tradycją. Na codzień posługujemy się wyniosłymi słowami takimi jak ‘zadeklarować’ czy ‘obsłużyć’. Potem w taki sam sposób próbujemy komunikować się po angielsku. Widzisz już problem?

English: English languages used in countries such as Great Britain or the United States are also beautiful and complex systems of communication with a centuries-old tradition. They also have elevated words, collocations, idioms, and many phrases associated with specific regions. Forget about it.

Języki angielskie występujące w krajach takich Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone to również piękne i rozbudowane systemy komunikacji z kilkusetletnią tradycją. One też mają wyniosłe słowa, kolokacje i idiomy oraz wiele, wiele fraz powiązanych z konkretnymi regionami. Zapomnij o tym.

You are not interested in mastering this mess. Leave it to people like Noam Chomsky (American Miodek). You are learning a completely different language called International English.

Ciebie nie interesuje mistrzowskie opanowanie tego bałaganu. Zostaw to ludziom takim jak Noam Chomsky (amerykański Miodek).Ty się uczysz kompletnie innego języka o nazwie Międzynarodowy Angielski (International English). 

Międzynarodowy Angielski to narzędzie mające na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy ludźmi z różnych narodowości.

International English is primarily easy. What’s the point of learning the word ‘zadeklarować’ (to declare) if the Italian you’re currently talking to doesn’t know that word? You’re making your life difficult by first learning that word, and then in conversation with others, when they can’t understand you. It’s easier to reduce the word ‘zadeklarować’ to a simpler synonym ‘powiedzieć’ (to say) and stick to that.

Międzynarodowy Angielski jest przede wszyskim łatwy. Co z tego, że nauczyłaś się słowa ‘zadeklarować’ (to declare) jeśli Włoch z którym właśnie rozmawiasz nie zna tego słowa? Sama sobie utrudniasz życie, najpierw ucząc się tego słowa, a potem w rozmowie z innymi, kiedy nie mogą ciebie zrozumieć. Łatwiej jest zredukować słówko ‘zadeklarować’ do prostrzego synonimu ‘powiedzieć’ (to say) i się tego trzymać.

Zmień podejście do języka angielskiego. Zamiast sztuki w której musisz być mistrzem, używaj go jako narzędzia do osiągania celów komunikacji.

Think about it this way: if you want to paint a room, you’d rather use a roller than a brush.

Pomyśl o tym w ten sposób: jeśli chcesz pomalować pokój to chętniej użyjesz wałka niż pędzla.

This is the English you’re trying to use to paint the walls:

To jest angielski, który próbujesz użyć do pomalowania ściany:

And this is what the English you actually need looks like.

A tak wygląda angielski, który w rzeczywistości potrzebujesz.

Of course, if your goal is to paint language pictures, you can completely ignore all the advice in the above article. It’s a decision only you can make. If you want to master using this language, it will take many years of refining your craft. You will likely have to move to one of the English-speaking countries, carefully study its culture, read a lot of books, and create a considerable amount of your own texts. It can be done, and it’s really a lot of fun. A lifelong adventure 🙂

Oczywiście jeśli twoim celem jest malowanie językowych obrazów to możesz kompletnie olać wszystkie porady w powyższym artykule. To jest decyzja, którą tylko ty możesz podjąć. Jeśli chcesz mistrzowsko posługiwać się tym językiem to czeka cie wiele lat pracy w wyrafinowaniu twojego kunsztu. Prawdopodobnie będziesz musiała przeprowadzić się do jednego z anglojęzycznych krajów, uważnie studiować jego kulturę, czytać masę książek i tworzyć nie małą liczbę swoich własnych tekstów. To da się zrobić i to jest naprawdę niezła zabawa. Zabawa na całe życie 🙂

5 2 votes
Article Rating

Podziel się z innymi!

Ucz się angielskiego po swojemu.

Rozmawiaj z każdym bez problemu.

Prosty system nauki i używania języka angielskiego dla tych, którzy mają mało czasu.

Read more:

Jak osiągnąć idealne życie? W tym artykule pokażę Ci inny samorozwój. Myślę, że ten koncept Ci się bardzo spodoba.

Moja historia pracy nad brytyjskim akcentem oraz nieoczekiwanej prawdy, którą odkryłem po dojściu do celu.

Moja niezwykła historia zakupu motocykla w Laosie bez zastanowienia i bez umiejętności jazdy. Opowieść o szalonym impulsie, który zapoczątkował niezapomnianą przygodę.