fbpx

O tym jak

Głowa jest w Chmurach ...Burzowych

Google (Android 12L) Artykuł Dwujęzyczny Google (Android 12L)

This week I was daydreaming about a relaxing vacation. In my mind I see a gorgeous beach with palm trees. I hear the waves crashing against the sandy shore. There’s the smell of salt, coconut and freshness in the air. There are seagulls flying in the sky, crying “Qua! Qua!” I’m sitting in a beach chair, hands behind my head, book on my chest with the warm sun on my face.

W tym tygodniu marzyłam o relaksujących wakacjach. W myślach widzę przepiękną plażę z palmami. Słyszę fale uderzające o piaszczysty brzeg. W powietrzu unosi się zapach soli, kokosa i świeżości. Po niebie latają mewy, krzycząc „Qua! Qua!” Siedzę na leżaku z rękami za głową, książką na piersi i ciepłym słońcem na twarzy.

I think many of you would agree with me. I love active holidays full of moving around, sleeping in shelters, climbing mountains or riding motorbikes, but when it comes to relaxing, I’d rather be on a sunny beach.

Myślę, że wielu z was się ze mną zgodzi. Uwielbiam aktywne wakacje pełne przemieszczania się, spania w schroniskach, wspinaczki po górach czy jazdy na motocyklu, ale jeśli chodzi o relaks, to wolę być na słonecznej plaży.

Every time I think about relaxing abroad the scene is very similar. It’s always quiet. There’s water nearby. The sky is clear and sunny. The sun is such a given that I don’t even think about it. Obviously the sun is shining. It can’t be any other way.

Za każdym razem, gdy myślę o relaksie za granicą, scena jest bardzo podobna. Zawsze jest cicho. W pobliżu jest woda. Niebo jest czyste i słoneczne. Słońce jest tak dane, że nawet o nim nie myślę. Oczywiście świeci słońce. Nie może być inaczej.

There is a curious connection between ‘relax’ and sunny skies, the sea, and silence. I googled ‘relaxing holiday’ and the picture above was the first one on the list.

Istnieje ciekawy związek między „relaksem” a słonecznym niebem, morzem i ciszą. Wygooglowałem „relaksujące wakacje”, a zdjęcie powyżej było pierwszym na liście.

The scene above is the total opposite of my life. I live in a major Polish city, far away from water, surrounded by people, cars and construction work. The air around me smells like petrol but I don’t notice it since I’m always rushing somewhere. Stillness and silence are a rare luxury.

Powyższa scena jest całkowitym przeciwieństwem mojego życia. Mieszkam w dużym polskim mieście, z dala od wody, w otoczeniu ludzi, samochodów i prac budowlanych. Powietrze wokół mnie pachnie benzyną, ale tego nie zauważam, bo ciągle gdzieś pędzę. Bezruch i cisza to rzadki luksus.

When I think about living in a big city, the sky seen above the skyscrapers is often cloudy, sometimes even overcast. When I imagine a ‘bad day’ in the city, the weather in my mind is raining, the sky is grey and depressing.

Kiedy myślę o życiu w dużym mieście, niebo widziane nad wieżowcami jest często pochmurne, a czasem nawet zachmurzone. Kiedy wyobrażam sobie „zły dzień” w mieście, w głowie pada deszcz, niebo jest szare i przygnębiające.

Yesterday at work, my client Mirka made a very interesting observation. She explained that an overcast sky symbolises a restless, worrying mind while a clear sky signifies a relaxed mind. “Thoughts are like clouds”, she said, “YOU are the sky, the space, in which thoughts can flow.”

Wczoraj w pracy moja klientka Mirka dokonała bardzo ciekawej obserwacji. Wyjaśniła, że zachmurzone niebo symbolizuje niespokojny, zmartwiony umysł, podczas gdy czyste niebo oznacza zrelaksowany umysł. „Myśli są jak chmury”, powiedziała, TY jesteś niebem, przestrzenią, w której mogą płynąć myśli.

The less thoughts you have, the sunnier it will be in your mind.

Im mniej myślisz, tym słoneczniej będzie w twoim umyśle.

The more thoughts are clouding your head, the darker and “colder” your mind will become.

Im więcej myśli zachmurzają twoją głowę, tym ciemniejszy i „zimniejszy” stanie się twój umysł.

Indeed, there’s a lot of wisdom in this simple comparison. Seeing the state of my mind as weather patterns helps me detach myself from it. I’m feeling angry and inside my mind is a raging storm? Great! Let’s unleash the lightning! It’ll soon pass. I’m sad and rain is pouring inside my mind? Awesome! Let’s go outside and get wet. It’ll soon pass. I feel happy and my head is sunny? Beautiful! Let’s go lay down in the park. It too will soon pass.

Rzeczywiście, w tym prostym porównaniu jest dużo mądrości. Widzenie stanu mojego umysłu jako wzorców pogodowych pomaga mi się od niech oderwać. Czuję się wkurzony, a w moim umyśle szaleje burza? Świetnie! Uwolnijmy pioruny! To wkrótce minie. Jestem smutny, a deszcz leje się w moim umyśle? Wspaniale! Wyjdźmy na zewnątrz i zmoczmy się. To wkrótce minie. Czuję się szczęśliwy, a moja głowa jest pełna słońca? Piękne! Chodźmy położyć się w parku. To też wkrótce minie.

I’m not the weather inside my mind. I’m the sky experiencing the weather.

Nie jestem pogodą w moim umyśle. Jestem niebem doświadczającym pogody.

The most beautiful aspect of this analogy is that no matter if my mind is stormy, rainy or heavily overcast, the sun is always shining. I just need to rise above the clouds. I need to overcome my thoughts.

Najpiękniejszym aspektem tej analogii jest to, że bez względu na to, czy mój umysł jest burzliwy, deszczowy czy mocno zachmurzony, słońce zawsze świeci. Muszę tylko wznieść się ponad chmury. Muszę przezwyciężyć swoje myśli.

Like an airplane climbing up the altitude. First it needs to go through thick and foggy clouds. The clouds are everything the pilot sees and it’s easy to get lost. But as long as he remembers what they are – just clouds – he can remember to keep moving above them.

Jak samolot wznoszący się na wysokość. Najpierw musi przejść przez gęste i mgliste chmury. Chmury to wszystko, co widzi pilot i łatwo mu się zgubić. Ale tak długo, jak pamięta, czym one są – tylko chmurami – pamięta, żeby się nad nimi przemieszczać.

After the airplane breaks through the veil of clouds, it finds itself in a place unlike any other. A place of perfect stillness. Place where clouds cover the landscape below and the sun rules the clear sky above.

Po przebiciu się przez zasłonę chmur samolot znajduje się w miejscu innym niż wszystkie inne. Miejsce idealnego spokoju. Miejsce, w którym chmury zakrywają krajobraz poniżej, a słońce rządzi czystym niebem powyżej.

The plane is slowly cruising above the milky mountains and valleys. The sun’s watching over it all with its never-ending glow. If you’ve ever seen it, then you know that it’s one of the most magnificent places. And after writing this article, it’s also my updated image of perfect relaxation.

Samolot powoli leci nad mlecznymi górami i dolinami. Słońce czuwa nad tym wszystkim swoim niekończącym się blaskiem. Jeśli kiedykolwiek go widziałeś, to wiesz, że to jedno z najwspanialszych miejsc. A po napisaniu tego artykułu jest to również mój zaktualizowany obraz idealnego relaksu.

5 5 votes
Article Rating

Podziel się z innymi!

Ucz się angielskiego po swojemu.

Rozmawiaj z każdym bez problemu.

Prosty system nauki i używania języka angielskiego dla tych, którzy mają mało czasu.

Read more:

Uczysz się języka angielskiego od lat, mniej więcej rozumiesz tekst czytany lub jak ktoś coś do ciebie mówi, ale mówienie samemu? No z tym już jest problem. Dlaczego tak jest?

Jak osiągnąć idealne życie? W tym artykule pokażę Ci inny samorozwój. Myślę, że ten koncept Ci się bardzo spodoba.

Moja historia pracy nad brytyjskim akcentem oraz nieoczekiwanej prawdy, którą odkryłem po dojściu do celu.