fbpx

O tym jak

Jak Dzieci Uczą Się Języka?

Google (Android 12L) Artykuł Dwujęzyczny Google (Android 12L)

Three-year-old Matylda is a certified Super Cutie. Everyone around her gushes about how pretty she is and how adorable she drinks juice through a straw. She is very well-behaved, rarely cries, and willingly helps her mom clean the living room by sweeping the floor with her knees. Matylda learned to walk when she was one year old and spoke her first words at one and a half. Matylda’s parents are very proud of their smart little daughter. Now, at the age of three, Matylda knows a lot of words, and hearing her name her favorite stuffed animal “my little Pip” is one of the most adorable things in the world.

Trzyletnia Matylda jest certyfikowanym Super Słodziakiem. Wszyscy dookoła rozlewają się nad tym jaka jest śliczna i jak uroczo pije soczek przez słomkę. Jest bardzo grzeczna, mało płacze i chętnie pomaga mamie w sprzątaniu salonu zamiatając kurz kolanami. Matylda nauczyła się chodzić mając już roczek, a jej pierwsze słowa powiedziała mając 1.5 roku. Rodzice Matyldy są bardzo dumni z ich mądrej córeczki. Teraz w wieku 3 lat Matylda zna bardzo dużo słów i słuchanie jak nazywa swojego ulubionego pluszaka “mój małi pipeć’ jest jedną z najbardziej uroczych rzeczy na świecie.

That’s how the situation looks from the perspective of the adults around Matylda. Matylda’s perspective looks a little different…

Tak właśnie wygląda sytuacja z perspektywy dorosłych dookoła Matyldy. Perspektywa Matyldy wygląda Trochę inaczej…

Three years ago, Matylda was thrown into an unknown and dangerous world of stimuli. Sounds, light, cold, heat, touch, taste, pain, pleasure – all of it attacked her from every side at once. At first, every stimulus was very unpleasant, but over time, Matylda got used to some while trying to avoid others.

3 lata temu Matylda została wrzucona do nieznanego i niebezpiecznego świata bodźców. Dźwięki, światło, zimno, ciepło, dotyk, smak, ból, przyjemność wszystko to zaatakowało ją z każdej strony na raz. Na początku każdy bodziec był bardzo nieprzyjemny, ale z czasem Matylda przyzwyczaiła się do jednych, jednocześnie starając się unikać innych.

To avoid unpleasant stimuli (such as hunger), Matylda had to have the ability to influence her surroundings, and since her muscles were useless and she had no control over her limbs and speech organs, Matylda used a simple sound as her main source of communication. At first, it was crying, but then she learned to laugh

Aby uniknąć nieprzyjemnych bodźców (np. poczucia głodu) Matylda musiała mieć możliwość wpływania na otaczające ją środowisko i ponieważ jej mięśnie były bezużyteczne, a kontrola nad kończynami oraz aparatem mowy nie istniała, Matylda wykorzystywała prosty dźwięk jako główne źródło komunikacji. Najpierw był to płacz, potem nauczyła się śmiać.

Matylda is driven by one goal in life: survival.

Matyldę napędza jeden cel w życiu: przetrwanie.

In order to achieve this goal, Matylda must first understand the world around her and learn how she can influence it. Understanding the world is called knowledge, while influencing the world is called control. A high quotient of knowledge is called wisdom, while a high quotient of control is called agency (also autonomy).

Aby dokonać tego celu Matylda musi przede wszystkim zrozumieć otaczający ją świat oraz nauczyć się jak na ten świat może wpływać. Zrozumienie świata nazywamy wiedzą, natomiast wpływaniem na świat nazywamy kontrolą. Wysoki iloraz wiedzy nazywany jest mądrością, natomiast wysoki iloraz kontroli nazywany jest sprawczością (również samodzielnością).

Knowledge can also be perceived as theory, while control can be perceived as the practical application of theory. Learning is nothing more than the process of acquiring control and knowledge.

Wiedzę można również postrzegać jako teorię. Kontrolę można postrzegać jako praktyczne wykorzystanie teorii. Uczenie się to nic innego jak proces zdobywania kontroli oraz wiedzy.

The above process accompanies us throughout our lives and underlies most of the actions we take. At this moment, you are seeking to acquire knowledge about this process. You are doing this either because you enjoy acquiring knowledge itself, or because you hope to learn something here that will allow you to increase your agency.

Powyższy proces towarzyszy nam przez całe życie i kryje się pod większością działań jakie podejmujemy. W tym momencie podejmujesz się zdobywania wiedzy na temat tego procesu. Robisz to, ponieważ, albo czerpiesz przyjemność z samego zdobywania wiedzy, albo masz nadzieję, że dowiesz się tutaj czegoś co pozwoli Ci zwiększyć twoją sprawczość.

Matilda’s brain is a super machine for increasing knowledge and control. From the first minute of its operation, it begins to fill Matilda’s blank slate of a mind with increasingly complex patterns related to the world. Neurons work at full speed, connecting, dividing, creating chains and whole groups, all in order to find ways that will help Matilda not to die.

Mózg Matyldy jest super-maszyną do zwiększania wiedzy i kontroli. Od pierwszej minuty swojego działania zaczyna on wypełniać czystą kartę umysłu Matyldy coraz bardziej złożonymi wzorami dotyczącymi świata. Neurony działają na najwyższych obrotach, łącząc się, dzieląc, tworząc łańcuchy i całe grupy, wszystko po to aby znaleźć sposoby, które pomogą Matyldzie nie-umrzeć.

All of this is a rather long and initially fruitless process. During the first year of life, babies are essentially of little use. The reason for this is that human babies are generally born about a year too early. This happens because our heads are proportionally enormous compared to the rest of the body, and our pelvises are proportionally small due to our bipedal locomotion.

To wszystko jest dość długim i początkowo bezowocnym procesem. Przez pierwszy rok życia dzieci są w zasadzie mało użyteczne. Powodem na to jest to, że ludzkie dzieci generalnie rodzą się o rok za wcześnie. Dzieje się tak, ponieważ nasze głowy są proporcjonalnie olbrzymie względem reszty ciała, a nasze miednice są proporcjonalnie małe ze względu na dwunożny sposób lokomocji.

This creates a big problem of pushing a large head through a small pelvis during childbirth, which causes both painful and highly premature labor. A human baby is born at a point where it is capable of surviving outside the womb, not at a point where it is capable of surviving in the world. Compare this to, for example, calves or puppies, which are able to walk minutes after birth.

Tworzy to duży problem przepchnięcia dużej głowy przez małą miednice podczas porodu, co powoduje zarówno bolesny jak i mocno przedwczesny poród. Ludzkie dziecko rodzi się w momencie, w którym jest w stanie przetrwać poza łonem, nie w momencie w którym jest w stanie przetrwać w świecie. Porównaj to do np. cielaków albo szczeniaków, które są w stanie chodzić minuty po urodzeniu.

Therefore, Matilda prioritized the development of her motor skills since movement has the greatest potential for increasing agency.

Tak więc w pierwszej kolejności Matylda prioretyzowała rozwinięcie umiejętności motorycznych, ponieważ poruszanie się ma największy potencjał zwiększenia sprawczości.

The speech apparatus is part of motor skills (moving the tongue, jaw, manipulating air). Therefore, soon after young children learn to crawl and walk, they also start to utter their first words.

Aparat mowy jest częścią umiejętności motorycznych (poruszanie językiem, szczęką, manipulacja powietrza). Dlatego niedługo po tym jak młode dzieci uczą się raczkować i chodzić, również zaczynają wyrzucać z siebie pierwsze słowa.

Newborns do a really great job, that’s for sure. How do they do it? By using one of the most basic human skills: imitation.

Trzeba przyznać, że noworodki odwalają kawał naprawdę dobrej roboty. W jaki sposób to robią? Używając jednej z najbardziej podstawowych ludzkich umiejętności: naśladowania.

Matylda sees that adults around her move on two legs, so she tries to move in the same way. And when she does, the adults go crazy, applaud, record her with their phones, lift her up, and laugh.

Matylda widzi, że dorośli dookoła niej poruszają się na dwóch nogach, więc ona też stara się tak poruszać. I kiedy to robi dorośli wpadają w szał, biją jej brawo, nagrywają ją telefonem, podnoszą, śmieją się.

The reaction of adults, increased agency, and probably the pleasurable feeling of using her legs collectively make walking a source of great pleasure for Matilda, so she tries to do it as often as possible. However, in the process of learning to walk, Matilda often falls to the ground, which is painful for her, so she tries to do it less.

Reakcja dorosłych, większa sprawczość i prawdopodobnie przyjemne uczucie używania nóg, kolektywnie sprawiają, że chodzenie sprawia Matyldzie dużą przyjemność, więc stara się robić jak najczęściej. Natomiast w procesie zdobywanie umiejętności chodzenia Matylda często upada na ziemię, co jest dla niej bolesne więc stara się tego robić mniej.

Matilda doesn’t have the mental concept that falling is bad or that she’s making a mistake. These are adult beliefs. Matilda is simply trying to do enjoyable things more often and painful things less often.

Matylda nie ma w głowie konceptu, że upadanie jest złe albo, że robi pomyłkę. To są dorosłe przekonania. Matylda jedynie stara się robić przyjemne rzeczy częściej, a bolesne rzeczy rzadziej.

That’s exactly how Matylda spends the first few years of her life. Her exposure to language is at a maximum level because the Polish language is all around her. Her brain passively absorbs it, whether Matylda wants it or not. However, to actively use language, Matylda uses the mechanism of whether what is happening is causing her pain or pleasure as a guide.

W ten właśnie sposób Matylda spędza pierwsze kilka lat swojego życia. Jej styczność z językiem jest na maksymalnie wysokim poziomie, ponieważ język polski jest wszędzie dookoła niej. Jej mózg wchłania go pasywnie, czy Matylda tego chce czy nie. Natomiast żeby aktywnie wykorzystywać język, Matylda używa za wytyczne mechanizmu: czy to co się dzieje sprawia mi ból czy przyjemność?

Speaking elicits a positive reaction, so Matylda tries to do more of it. Watching cartoons is enjoyable, so Matylda watches cartoons. Reading stories, alone or with a parent, is pleasurable, so Matylda likes doing it. Meanwhile, Matylda learns the language through mere exposure to it. Matylda has activated a positive feedback loop, which helps her achieve fluency in the language over the course of several years.

Mówienie wywułuje pozytywną reakcję, więc stara się robić tego więcej. Oglądanie bajek jest przyjemne, więc Matylda ogląda bajki. Czytanie opowiadań, sama lub z rodzicem, jest przyjemne, więc Matylda to lubi robić.  W międzyczasie Matylda uczy się języka poprzez samą styczność z nim. Matylda uruchomiła pozytywne sprzężenie zwrotne, które w ciągu kilku lat pomaga jej osiągnąć płynność w języku.

5 1 vote
Article Rating

Podziel się z innymi!

Ucz się angielskiego po swojemu.

Rozmawiaj z każdym bez problemu.

Prosty system nauki i używania języka angielskiego dla tych, którzy mają mało czasu.

Read more:

Uczysz się języka angielskiego od lat, mniej więcej rozumiesz tekst czytany lub jak ktoś coś do ciebie mówi, ale mówienie samemu? No z tym już jest problem. Dlaczego tak jest?

Jak osiągnąć idealne życie? W tym artykule pokażę Ci inny samorozwój. Myślę, że ten koncept Ci się bardzo spodoba.

Moja historia pracy nad brytyjskim akcentem oraz nieoczekiwanej prawdy, którą odkryłem po dojściu do celu.