fbpx

O tym jak

Zarządzanie ludźmi jest jak wizyty u fryzjera

Google (Android 12L) Artykuł Dwujęzyczny Google (Android 12L)

This week my barber made me happier than ever. What’s weird, I realised after the appointment that the only thing that had changed was my own communication with him.

W tym tygodniu mój fryzjer uszczęśliwił mnie bardziej, niż kiedykolwiek. Co dziwne, po wizycie zdałem sobie sprawę, że jedyną rzeczą, która się zmieniła, była moja własna komunikacja z nim.

Here’s what happened.

Oto, co się stało.

First of all, I booked the appointment not when I thought I needed a haircut, but when I wanted to try a specific hairstyle. As a result, my attitude has changed from acting on duty to acting on desire. I was excited to google different hairstyles and to pick the ones that best represented my vision.

Po pierwsze, umówiłem się na wizytę nie wtedy, kiedy myślałem, że potrzebuję obciąć włosy, ale kiedy miałem ochotę wypróbować konkretną fryzurę. W rezultacie moje nastawienie zmieniło się z działania z obowiązku na działanie zgodnie z pragnieniem. Byłem podekscytowany możliwością wyszukiwania w Google różnych fryzur i wybrania tych, które najlepiej odzwierciedlają moją wizję.

To be honest, I’m not a big fan of getting new haircuts. Normally, I only roughly know what I want and I give a few vague instructions to barbers: cut this here, trim there, leave that. Then, I closely monitor everything they do and get frustrated when they cut too much. The result has always been an OK haircut, which I began to like only after a week or two.

Szczerze mówiąc, nie przepadam za nowymi fryzurami. Zwykle tylko z grubsza wiem, czego chcę i daję fryzjerom kilka niejasnych instrukcji: przytnij to tutaj, przytnij tam, zostaw tamto. Następnie uważnie obserwuję wszystko, co robią i denerwuję się, gdy za dużo tną. Rezultatem zawsze była OK fryzura, która zaczęła mi się podobać dopiero po tygodniu lub dwóch.

This time I showed the barber the pictures I found. I explained what I thought would look best and I even described to him why I wanted this kind of haircut. To my surprise, the barber was genuinely excited to start working on it.

Tym razem pokazałem fryzjerowi zdjęcia, które znalazłem. Wyjaśniłam, co moim zdaniem będzie najlepiej wyglądać, a nawet opisałam mu, dlaczego chcę taką fryzurę. Ku mojemu zaskoczeniu fryzjer był naprawdę podekscytowany rozpoczęciem pracy nad tym.

Overall, it was a very pleasant experience. We talked the whole time and I left the shop happier than ever. The most satisfying part is that I didn’t have to micromanage him at all. He did exactly what I wanted.

Ogólnie rzecz biorąc, było to bardzo przyjemne doświadczenie. Cały czas rozmawialiśmy i wyszedłem z salonu szczęśliwszy niż kiedykolwiek. Najbardziej satysfakcjonujące jest to, że w ogóle nie musiałem nim zarządzać. Zrobił dokładnie to, co chciałem.

So it looks like the secret to a great haircut is giving your barber as much information as you can, and in different variations. In my case it was visual (the pictures), descriptive (my idea) and emotional (why I wanted it). He felt that he was working with me, rather than for me. We were cooperating together, even though I didn’t have to lift a finger.

Wygląda więc na to, że sekretem świetnej fryzury jest przekazanie fryzjerowi jak największej ilości informacji i to w różnych wariantach. W moim przypadku było to wizualne (zdjęcia), opisowe (mój pomysł) i emocjonalne (dlaczego tego chciałem). Czuł, że pracuje ze mną, zamiast dla mnie. Współpracowaliśmy razem, chociaż ja nie musiałem kiwnąć palcem.

This is the secret to effective people management. When you want your employees to do something, give them as much information as you can and don’t forget to let them know why they’re doing this work.

To również jest sekretem skutecznego zarządzania ludźmi. Kiedy chcesz, aby pracownicy coś zrobili, przekaż im jak najwięcej informacji i nie zapomnij dać im znać, dlaczego wykonują tę pracę.

But giving all the information I had wasn’t enough. There were still some things I hadn’t anticipated and my barber asked me a few questions, which I couldn’t answer. I always replied that he’s the expert and that I trust him. Hearing this, he looked very proud, and I swear he worked with extra diligence

Ale podanie wszystkich informacji, które posiadałem, nie wystarczyło. Wciąż było kilka rzeczy, których nie przewidziałem, a mój fryzjer zadał mi kilka pytań, na które nie mogłem odpowiedzieć. Zawsze odpowiadałem, że to on jest ekspertem i że mu ufam. Słysząc to, wyglądał na bardzo dumnego i przysięgam, że pracował z większą starannością.

Once you give all the context it’s worthwhile to let your employees know that you trust them with solving the minor problems. Knowing that you’re trusted is often the greatest sense of responsibility. Once you apply these two principles you can close your eyes and sit back, knowing that your hair is in good hands.

Kiedy już przedstawisz cały kontekst, warto dać znać swoim pracownikom, że ufasz im z rozwiązaniem mniejszych problemów. Świadomość, że mają twoje zaufanie, jest często największym poczuciem odpowiedzialności. Kiedy zastosujesz te dwie zasady, możesz zamknąć oczy i usiąść wygodnie, wiedząc, że twoje włosy są w dobrych rękach.

5 1 vote
Article Rating

Podziel się z innymi!

Ucz się angielskiego po swojemu.

Rozmawiaj z każdym bez problemu.

Prosty system nauki i używania języka angielskiego dla tych, którzy mają mało czasu.

Read more:

Uczysz się języka angielskiego od lat, mniej więcej rozumiesz tekst czytany lub jak ktoś coś do ciebie mówi, ale mówienie samemu? No z tym już jest problem. Dlaczego tak jest?

Jak osiągnąć idealne życie? W tym artykule pokażę Ci inny samorozwój. Myślę, że ten koncept Ci się bardzo spodoba.

Moja historia pracy nad brytyjskim akcentem oraz nieoczekiwanej prawdy, którą odkryłem po dojściu do celu.