fbpx

O tym jak

Medytacja jest niczym prysznic

Google (Android 12L) Artykuł Dwujęzyczny Google (Android 12L)

This week I’ve been listening to the conversation between Tim Ferriss and Hugh Jackman. Hugh is of course the legendary Australian actor behind The Greatest Showman, X-Man, Prestige and about a million more titles. What most surprised me in that conversation was his life-long habit of daily meditation. Turns out that Wolverine has been meditating twice a day for over 25 years!

W tym tygodniu słuchałem rozmowy Tima Ferrissa z Hugh Jackmanem. Hugh jest oczywiście legendarnym australijskim aktorem grającym w The Greatest Showman, X-Man, Prestiż i w milionie innych tytułów. W tej rozmowie najbardziej zaskoczył mnie jego życiowy nawyk codziennej medytacji. Okazuje się, że Wolverine medytuje dwa razy dziennie od ponad 25 lat!

My own relationship with meditation started about 8 years ago, and although I’d like to say it was smooth sailing, I still consider myself a beginner. I try to do it every day for at least 10 minutes but I’m nowhere near the Buddha-level. It’s very hard for me to get out of my own head. The best I can do is about 1 minute of mindfulness and 9 minutes of thinking about myself.

Mój własny związek z medytacją zaczął się około 8 lat temu i chociaż chciałbym powiedzieć, że to była bułka z masłem, nadal uważam się za początkującego. Staram się to robić codziennie przez co najmniej 10 minut, ale wciąż daleko mi do poziomu Buddy. Bardzo trudno mi wyjść z własnej głowy. Najlepsze, co jestem w stanie zrobić, to około 1 minuty uważności i 9 minut myślenia o sobie.

Hugh Jackman said something very interesting in that interview. Once he was talking to his friend about meditation and his friend said:

“I want to do it but I just don’t have the time. I’ve got my wife and kids and my job and I just don’t have time to sit down and meditate.”

“Ok, tell me this,” replied Hugh, “do you shower?”

“Yes, of course”

“Every day?” asked Hugh

“Yeah, I don’t like walking around dirty”

“So in your busy life, with your wife and kids and work you still find time to shower every day?” asked Hugh.

“Yeah”

“Well, for me meditation is like a shower. I do it because I don’t like walking around with a dirty mind, so I always find time for it”

Hugh Jackman powiedział w tym wywiadzie coś bardzo interesującego. Kiedyś rozmawiał ze swoim przyjacielem o medytacji i jego przyjaciel powiedział:

„Chcę to zrobić, ale po prostu nie mam czasu. Mam żonę, dzieci i pracę, i po prostu nie mam czasu, żeby siedzieć i medytować”. „Ok, powiedz mi to”, odpowiedział Hugh, „czy bierzesz prysznice?”
“Oczywiście, że tak”
“Codziennie?” zapytał Hugh.
„Tak, nie lubię chodzić brudny”
„Więc w swoim zabieganym życiu, z żoną, dziećmi i pracą, wciąż znajdujesz czas na codzienny prysznic?” – zapytał Hugh.
“Tak”
„Cóż, dla mnie medytacja jest jak prysznic. Robię to, bo nie lubię chodzić z brudnym umysłem, więc zawsze znajduję na to czas”

I love that. There are so many things that we do every day for ourselves – showering, brushing teeth, pushups, posting on social media, self-care, watching netflix, smoking cigarettes, drinking coffee or putting on make-up. Meditation, for me, is simply one of those things. I don’t think much about it, I just do it.

Uwielbiam to. Jest tak wiele rzeczy, które robimy na co dzień dla siebie – branie prysznica, mycie zębów, pompki, publikowanie w mediach społecznościowych, dbanie o siebie, oglądanie netflixa, palenie papierosów, picie kawy czy robienie makijażu. Medytacja jest dla mnie po prostu jedną z tych rzeczy. Nie myślę o tym zbyt dużo, po prostu to robię.

Ok, so how do I meditate? I do it either early in the morning or late in the evening. I sit down, with music or in silence, and I focus on something. Anything. It doesn’t matter what. Sometimes it’s my breath as I feel it in my nose. Sometimes it’s my leg touching the floor. Sometimes it’s birds singing or cars on the street. I simply try to focus on one thing as much as I can. And when I start thinking (I always do), I go back to focusing. That’s it.

Ok, więc jak ja medytuję? Robię to wcześnie rano lub późnym wieczorem. Siadam przy muzyce lub w ciszy i skupiam się na czymś. Byle czym. Nieważne na czym. Czasami to mój oddech, który czuję w nosie. Czasami to moja noga dotykająca podłogi. Czasami to śpiew ptaków lub samochody na ulicy. Po prostu staram się skupić na jednej rzeczy tak bardzo, jak tylko mogę. A kiedy zaczynam myśleć (zawsze to robię), wracam do skupiania się. I tyle.

There’s a lot of stigma around meditation; that it’s a religious practice, that you need to sit in a lotus position, that you need to shave your head. But all of that isn’t necessary. Meditation is simple. It’s the art of focus. It’s a way for you to take a break from thinking.

Wokół medytacji jest wiele stygmatów; że jest to praktyka religijna, że trzeba siedzieć w pozycji lotosu, że trzeba ogolić głowę. Ale to wszystko nie jest konieczne. Medytacja jest prosta. To sztuka skupienia. To sposób na przerwę od myślenia.

We all think. All. The. Time. And a lot of our mental and emotional problems come from the inability to get out of our own heads. To stop thinking and relax for a few minutes – that’s what meditation is. It’s a relaxing shower that cleans our minds of thoughts.

Wszyscy myślimy. Przez. Cały. Czas. I wiele naszych problemów psychicznych i emocjonalnych wynika z niemożności wyjścia z własnych głów. Przestać myśleć i odpocząć przez kilka minut – tym właśnie jest medytacja. Jest to relaksujący prysznic, który oczyszcza nasze umysły z myśli.

5 2 votes
Article Rating

Podziel się z innymi!

Ucz się angielskiego po swojemu.

Rozmawiaj z każdym bez problemu.

Prosty system nauki i używania języka angielskiego dla tych, którzy mają mało czasu.

Read more:

Uczysz się języka angielskiego od lat, mniej więcej rozumiesz tekst czytany lub jak ktoś coś do ciebie mówi, ale mówienie samemu? No z tym już jest problem. Dlaczego tak jest?

Jak osiągnąć idealne życie? W tym artykule pokażę Ci inny samorozwój. Myślę, że ten koncept Ci się bardzo spodoba.

Moja historia pracy nad brytyjskim akcentem oraz nieoczekiwanej prawdy, którą odkryłem po dojściu do celu.