fbpx

O tym jak

Zrobiłem mój pisarski eksperyment

Google (Android 12L) Artykuł Dwujęzyczny Google (Android 12L)

This week I had no inspiration for the content of this article. Normally, during the week something catches my attention and I feel inspired to write about it. Normally, the whole article is ready in my head before I even commit it to paper.

W tym tygodniu nie miałem inspiracji do treści tego artykułu. Normalnie w ciągu tygodnia coś przykuwa moją uwagę i czuję się zainspirowany do napisania o tym. Normalnie cały artykuł jest gotowy w mojej głowie, zanim go zapiszę.

But not this week. Sadly, this week there was no magical eureka moment. Despite that, I am committed to writing this weekly article. It’s a small value for you, which I hope helps you in your English journey, but it also helps me in my writing journey.

Ale nie w tym tygodniu. Niestety w tym tygodniu nie było magicznego momentu eureki. Mimo to jestem zobowiązany pisaniu tego cotygodniowego artykułu. To dla ciebie mała wartość, która mam nadzieję pomoże ci w twojej angielskiej podróży, ale także pomoże mi w mojej pisarskiej podróży.

Therefore, I’m not going to be put off by a trivial ‘lack of inspiration’. I’m going to treat this as an opportunity to create something I haven’t planned. I’m actively discovering the contents of this text as I write them, sentence by sentence, which, in a way, is a metaphysical experience for us, because you’re also actively discovering it as you read, sentence by sentence.

Dlatego nie zraża mnie trywialny „brak inspiracji”. Potraktuję to jako okazję do stworzenia czegoś, czego nie planowałem. Aktywnie odkrywam treść tego tekstu, gdy go piszę, zdanie po zdaniu, co w pewnym sensie jest dla nas przeżyciem metafizycznym, bo Ty też aktywnie je odkrywasz, czytając, zdanie po zdaniu.

The only difference is that by the time you’re reading it now, I have already written it in its entirety. However, presently, as I am writing this, I have no idea what its entirety is going to look like. But you do, because you can glance at the rest of the article at any time. So, in a way, you know this text better than I do. And you can already see its future, which for me, hasn’t been written yet.

Jedyna różnica polega na tym, że do czasu, gdy to teraz czytasz, ja już to w całości napisałem. Jednak obecnie, gdy to piszę, nie mam pojęcia, jak będzie wyglądała całość. Ale Ty tak, ponieważ w każdej chwili możesz rzucić okiem na resztę artykułu. W pewnym sensie znasz ten tekst lepiej niż ja. I widzisz już jego przyszłość, która dla mnie nie została jeszcze napisana.

Funny, how quickly it turned philosophical. I hope you’re still with me because I’m going to add one extra layer before finishing it off.

Zabawne, jak szybko stało się to filozoficzne. Mam nadzieję, że nadal jesteś ze mną, ponieważ zamierzam dodać jedną dodatkową warstwę, zanim skończę.

As I’m writing this now I am constantly thinking about you reading it… also now. I want to make this text coherent so that reading it is a satisfying experience for you. Therefore, as I am now writing the end I am writing it for you, which means you reading it now are actively involved in the ending of this article. In other words, my future is influencing your past… while it’s all happening in our present.

Pisząc to teraz, ciągle myślę o tym, że to czytasz… również teraz. Chcę, aby ten tekst był spójny, aby jego lektura była dla Ciebie satysfakcjonującym doświadczeniem. Dlatego, jak teraz piszę końcówkę, piszę ją dla Ciebie, co oznacza, że czytając ją teraz aktywnie uczestniczysz w zakończeniu tego artykułu. Innymi słowy, moja przyszłość wpływa na Twoją przeszłość… podczas gdy wszystko dzieje się w naszej teraźniejszości.

Thank you and have a nice day.

Dziękuję i miłego dnia.

0 0 votes
Article Rating

Podziel się z innymi!

Ucz się angielskiego po swojemu.

Rozmawiaj z każdym bez problemu.

Prosty system nauki i używania języka angielskiego dla tych, którzy mają mało czasu.

Read more:

Uczysz się języka angielskiego od lat, mniej więcej rozumiesz tekst czytany lub jak ktoś coś do ciebie mówi, ale mówienie samemu? No z tym już jest problem. Dlaczego tak jest?

Jak osiągnąć idealne życie? W tym artykule pokażę Ci inny samorozwój. Myślę, że ten koncept Ci się bardzo spodoba.

Moja historia pracy nad brytyjskim akcentem oraz nieoczekiwanej prawdy, którą odkryłem po dojściu do celu.