fbpx

O tym jak

Rozpoznać swoje
ukryte bogactwo

Google (Android 12L) Artykuł Dwujęzyczny Google (Android 12L)

We live in a capitalist society. It’s a fact that the natural answer to the question What makes a person rich?’ is ‘Having lots of money.’ We are taught from a very early age that money is the main currency of the modern world and the only thing we can use to get stuff. No one suggests that this is only a fraction of a much larger picture, so we accept it without feeling the need to look outside the box.

Żyjemy w społeczeństwie kapitalistycznym. Faktem jest, że naturalną odpowiedzią na pytanie ‘Co czyni człowieka bogatym?’ jest ‘Posiadanie dużo pieniędzy’. Od najmłodszych lat uczono nas, że pieniądze są główną walutą współczesnego świata i jedyną rzeczą, której możemy użyć, aby zdobyć rzeczy. Nikt nie sugeruje, że to tylko ułamek znacznie większego obrazu, więc akceptujemy to bez potrzeby wychodzenia poza schematy.

The default worldview of Western civilization is that success and happiness are determined by the size of a person’s wallet and how well they can generate profit. To make things even worse, conventional wisdom says that money is the best medicine for most problems.

Since we buy into everything conventional wisdom says, we obediently build our lives around money – putting it at the center of the Universe.

Domyślny światopogląd cywilizacji zachodniej jest taki, że sukces i szczęście zależą od wielkości portfela danej osoby i tego, jak dobrze mogą one generować zysk. Co gorsza, konwencjonalna mądrość mówi, że pieniądze są najlepszym lekarstwem na większość problemów.

Ponieważ kupujemy wszystko, co mówi konwencjonalna mądrość, posłusznie budujemy nasze życie wokół pieniędzy – umieszczając je w centrum Wszechświata.

Naturally, the reality is different. While money is important, it is only one of the many resources people have at their disposal at any given moment. The ugly truth is, money isn’t even our most important asset; there are much more important things, which if you can have an abundance of, will aid you in achieving great happiness and success. These various assets, just like the gears in a watch, all complement each other and, when used together, unlock a person’s full potential.

Rzeczywistość jest oczywiście inna. Chociaż pieniądze są rzeczywiście ważne, to tylko jeden z wielu zasobów, jakie ludzie mają do dyspozycji w danym momencie. Brzydka prawda jest taka, że pieniądze nie są nawet naszym najważniejszym kapitałem; jest dużo ważniejszych rzeczy, których jeśli będziesz mieć pod dostatkiem, pomogą ci osiągnąć wielkie szczęście i sukces. Te różne zasoby, podobnie jak koła zębate w zegarku, uzupełniają się nawzajem, a użyte razem odblokowują pełny potencjał danej osoby.

Before we jump into analysing the various assets you’ve got at your disposal, it’s important to address the concept of happiness. Besides money, happiness is often considered as an alternative determinant of the level of a person’s success.

Zanim przejdziemy do analizy różnych zasobów, które masz do dyspozycji, ważne jest, aby zająć się pojęciem szczęścia. Oprócz pieniędzy szczęście jest często uważane za alternatywny wyznacznik poziomu sukcesu danej osoby.

To make things even more confusing, the common wisdom in our society dictates that money and happiness go hand in hand, and that more money always means more happiness. Jonathan Swift once said “A wise man should have money in his head, not in his heart.” However, it’s all smoke and mirrors. Great wealth doesn’t automatically produce happiness.

Aby sprawy były jeszcze bardziej zagmatwane, powszechna mądrość w naszym społeczeństwie mówi, że pieniądze i szczęście idą w parze, a więcej pieniędzy zawsze oznacza więcej szczęścia. Jonathan Swift powiedział kiedyś: „Mądry człowiek powinien mieć pieniądze w głowie, a nie w sercu”. Jednak to wszystko pic na wodę. Wielkie bogactwo nie daje automatycznie szczęścia.

Having financial success often leads to neglect of other areas of life, such as health, relationships, and intellectual or spiritual growth. If you obtain great wealth but are a failure in all these other areas, are you really successful? Are you truly happy? In order to achieve true success (and through that, happiness), a person needs to be aware of ALL their resources and learn how to manage them – both individually and as a whole.

Sukces finansowy często prowadzi do zaniedbania innych dziedzin życia, takich jak zdrowie, związki oraz rozwój intelektualny lub duchowy. Jeśli zdobędziesz wielkie bogactwo, ale poniesiesz porażkę we wszystkich tych innych dziedzinach, czy naprawdę odniesiesz sukces? Czy jesteś naprawdę szczęśliwy? Aby osiągnąć prawdziwy sukces (a przez to szczęście), człowiek musi być świadomy WSZYSTKICH swoich zasobów i nauczyć się nimi zarządzać – zarówno indywidualnie, jak i całościowo.

Consider this example:

Rozważ ten przykład:

Greg is one of the top executives in a successful startup company who runs a design division. His firm lands a huge corporate deal, resulting in big bonuses being paid to all the partners, including Greg. Finally, after four years of hard work, he has enough money to buy his dream yacht and sail with his family to the Caribbean.

Greg jest jednym z czołowych menedżerów, w dobrze prosperującej firmie typu start-up, który prowadzi dział designu. Jego firma zawarła dużą umowę korporacyjną, w wyniku której wszystkim wspólnikom, w tym Gregowi, wypłacane są ogromne premie. W końcu, po czterech latach ciężkiej pracy, ma dość pieniędzy, by kupić wymarzony jacht i popłynąć z rodziną na Karaiby.

Greg couldn’t be happier 🙂

Greg nie mógłby być szczęśliwszy 🙂

This was an important time for the firm, but he definitely needs a break – and damn it he deserves one too!

So he takes a week off and on the next Saturday, Greg, his wife and 6 year old son are happily sailing off the shores of Florida. The only problem is that in all the excitement, Greg didn’t finish testing a new consumer product design, which his team is going to present on Monday. Because of that, before sailing, he has to spend an entire Saturday morning on the phone managing his team, while his wife and son wait patiently at the harbour.

To był ważny czas dla firmy, ale on zdecydowanie potrzebuje przerwy – i do cholery, też na nią zasługuje! 

Więc Greg bierze tydzień wolnego i w następną sobotę on, jego żona i 6-letni syn szczęśliwie żeglują u wybrzeży Florydy. Jedynym problemem jest to, że w całym podekscytowaniu Greg nie zakończył testowania nowego projektu produktu konsumenckiego, który jego zespół zaprezentuje w poniedziałek. Z tego powodu przed wypłynięciem musi spędzić cały sobotni poranek przy telefonie, zarządzając swoim zespołem, podczas gdy jego żona i syn cierpliwie czekają w porcie.

Later at sea, he has a terrible feeling in his stomach that his team is missing something important, but he has no mobile reception to call and double check. This is really frustrating and Greg’s mind is unable to focus on anything else, let alone enjoy the trip. On Monday it became clear that the placement of two little screws on the product had been wrongly calculated, which caused the battery to sit loose in its chamber.

Później na morzu ma okropne uczucie w żołądku, że jego zespołowi brakuje czegoś ważnego, ale nie ma zasięgu mobilnego, by zadzwonić i sprawdzić. To naprawdę frustrujące, a umysł Grega nie jest w stanie skupić się na niczym innym, nie mówiąc już o cieszeniu się podróżą. W poniedziałek okazało się, że umieszczenie dwóch małych śrubek na produkcie zostało błędnie obliczone, co spowodowało, że bateria w produkcie była zbyt luźno umieszczona na swoim miejscu.

Greg has to spend the entire day explaining himself to the CEO and remotely managing the corrections. This puts him in a bitter mood, affecting the already fragile atmosphere on the boat. The next day, despite the best possible weather, Greg and his family cut the holiday short.

Greg musi spędzić cały dzień na tłumaczeniu się prezesowi i zdalnym zarządzaniu poprawkami. To wprawia go w gorzki nastrój, wpływając na i tak kruchą atmosferę na łodzi. Następnego dnia, pomimo najlepszej możliwej pogody, Greg i jego rodzina przerwali wakacje.

So what’s wrong with this example? After all, Greg fulfills his dream. He works relentlessly towards his goal and then, when he finally achieves it, the reality of his dream is stressful, intense and resembles nothing of his expectations.

Więc co jest nie tak w tym przykładzie? W końcu Greg spełnia swoje marzenie. Pracuje nieustannie nad swoim celem, a kiedy w końcu go osiąga, rzeczywistość jego marzeń jest stresująca, intensywna i niczym nie przypomina jego oczekiwań.

As a popular saying goes:

Jak mówi popularne powiedzenie:

Happiness = Reality - Expectations

Szczęście = Rzeczywistość - Oczekiwania

While this is very true, it’s not universal. In Greg’s case, the reality of sailing with his family in the beautiful weather matches his expectations, however he forgets to accommodate himself into his impeccable fantasy. Like so many of us, Greg assumes that once he fulfils his dream, he will undoubtedly give himself fully to it, enjoying every moment. In reality, Greg’s body was on vacation, but his mind was back at the office, dealing with the non-dream issues.

Chociaż jest to bardzo prawdziwe, nie jest uniwersalne. W przypadku Grega realia żeglowania z rodziną przy pięknej pogodzie są zgodne z jego oczekiwaniami, jednak zapomina wpasować siebie w swoją nieskazitelną fantazję. Jak wielu z nas, Greg zakłada, że gdy spełni swoje marzenie, on bez wątpienia odda się im w pełni, ciesząc się każdą chwilą. W rzeczywistości jego ciało było na wakacjach, ale jego umysł był w biurze, zajmując się przyziemnymi sprawami.

True, Greg had invested a lot of money into his perfect vacation, but he failed to invest the rest of his assets along with it, leading to disaster.

To prawda, że Greg zainwestował dużo pieniędzy w swoje idealne wakacje, ale nie zainwestował wraz z nimi reszty swoich zasobów, co doprowadziło do katastrofy.

Although the example of a yacht and Caribbean Sea may not resonate with everyone, I do have a feeling that all of us can draw a similar conflict from our memory.

Choć przykład jachtu i Morza Karaibskiego może nie do wszystkich przemawiać, mam wrażenie, że każdy z nas może wyciągnąć z pamięci podobny konflikt.

So, how do we avoid falling into that trap?

How do we gain control and sit behind life’s wheel?

And finally, what are these resources I keep mentioning?

Jak więc uniknąć wpadnięcia w tę pułapkę?

Jak zyskujemy kontrolę i zasiadamy za kierownicą życia?

I wreszcie, jakie są te zasoby, o których ciągle wspominam?

Asset 1: Time

Zasób 1: Czas

I have always found it intriguing that everyday language refers to time as something materialistic. ‘I don’t have any time.’ ‘I’d like to spend some time on this.’ ‘Can you give me more time?’ ‘Man, I lost an hour trying to figure out how to buy more time for this project.’

Zawsze intrygowało mnie, że język potoczny odnosi się do czasu jako czegoś materialnego. ‘Nie mam czasu.’ ‘Chciałbym poświęcić na to trochę czasu.’ ‘Czy możesz dać mi więcej czasu?’ ‘Cholera, straciłem godzinę, próbując wymyślić, jak znaleźć więcej czasu na ten projekt.’

Everyone on this planet, from your uncle to Elon Musk, has the exact same number of hours in a day. And it is those hours that allow you to do anything. Let’s assume that you really want the see the pyramids of Giza, and although you’ve got enough money for that, you never have the time. Frustrating (and a little real), isn’t it? You have enough cash on you but you don’t have any time to spend it.

Każda osoba na tej planecie, od twojego wujka po Elona Muska, ma dokładnie taką samą liczbę godzin w ciągu dnia. I to właśnie te godziny pozwalają na wszystko co robisz. Załóżmy, że naprawdę chcesz nowego zobaczyć piramidy w Gizie, ale chociaż masz na to wystarczająco pieniędzy, to nigdy nie masz na to czasu. Frustrujące (i trochę prawdziwe), prawda? Masz przy sobie wystarczającą ilość gotówki, ale nie masz czasu, aby ją wydać. 

This tells me that weeks, days and time itself is as valuable a currency as money in the bank. Just as I do with my money, I need to think how to spend time wisely or else I’ll go broke, or time-bankrupt. The problem with going time-bankrupt is that there is no picking yourself up again when it runs out – having zero balance of time-credit in your bank account of life equates to being dead.

To mówi mi, że tygodnie, dni i sam czas są tak samo wartościową walutą jak pieniądze w banku. Tak samo jak zarządzam moimi pieniędzmi, muszę myśleć, jak mądrze zarządzać moim czasem, bo inaczej zbankrutuję czasowo. Problem z bankructwem czasowym polega na tym, że nie można się podnieść, gdy się skończy – zerowe saldo kredytu czasowego na koncie bankowym życia oznacza śmierć.

That’s because, when it comes to time-credit, we all get the Jeff Bezos-level of fortune the day we are born and then spend it hour by hour throughout our lives

If you treat these hours as a precious currency, if you treat time the same way you treat the money in your bank account, you can achieve some pretty amazing things. Start thinking about your time as something you can invest and allocate to the best possible use.

Dzieje się tak dlatego, że jeśli chodzi o kredyt czasu, wszyscy dostajemy fortunę na poziomie Jeffa Bezosa w dniu, w którym się rodzimy, a potem wydajemy ją godzina po godzinie przez całe życie.

Jeśli traktujesz te godziny jako cenną walutę, jeśli traktujesz czas tak samo, jak pieniądze na koncie bankowym, możesz osiągnąć naprawdę niesamowite rzeczy. Zacznij myśleć o swoim czasie jako o czymś, co możesz zainwestować i przeznaczyć na jak najlepsze cele.

Notice, however, that I’m not suggesting you should become a workaholic and spend every second doing something productive, or if you’re like me, feel guilty for having fun or procrastinating. Simply be aware of the fact that every activity you do, you are paying for with your time. From time to time, this awareness will prompt you into making a better investment than you normally would.

Zauważ jednak, że nie sugeruję, abyś stała się pracoholiczką i spędzała każdą sekundę na robieniu czegoś produktywnego, lub jeśli jesteś podobny do mnie, czuł się winny za zabawę lub prokrastynację. Po prostu miej świadomość, że za każdą czynność, którą wykonujesz, płacisz swoim czasem. Od czasu do czasu ta świadomość skłoni Cię do dokonania lepszej inwestycji niż normalnie.

With that mindset, investing an hour to help someone, spending quality time with your friends, teaching your child how to ride a bicycle, being productive, learning or doing something nice for yourself, becomes much more meaningful because you consciously make an investment that benefits others and yourself.

Z takim nastawieniem zainwestowanie godziny, aby komuś pomóc, spędzenie czasu z przyjaciółmi, uczenie dziecka jeździć na rowerze, bycie produktywnym, nauka lub robienie czegoś miłego dla siebie, staje się o wiele bardziej znaczące, ponieważ świadomie dokonujesz inwestycji, która przynosi korzyści innym i tobie.

To me, treating time the same way as I treat money is a powerful productivity technique.

Dla mnie traktowanie czasu w taki sam sposób, jak traktuję pieniądze, jest potężnym techniką związaną z produktywnością.

Asset 2: Knowledge

Zasób 2: Wiedza

One of my favourite cliches is  ‘Knowledge is power’. I love it because it’s so simple a four-year old could easily come up with it, yet it is one of the greatest truisms of our society.

Jednym z moich ulubionych banałów jest ‘Wiedza to potęga’. Uwielbiam je, ponieważ jest tak proste, że czterolatek mógłby je z łatwością wymyślić, ale jest to jedno z największych truizmów naszego świata.

Imagine that you have a one dollar bill and no matter how many times you spend it, you will always have it in your wallet for the rest of your life. That one dollar bill is one piece of information you have learned. It doesn’t matter what it contains, it is almost guaranteed that, unless you live in a cave and talk to squirrels, this information will be useful to you at some point – whether in conversation, making a decision or selling a product.

Wyobraź sobie, że masz jednodolarowy banknot i bez względu na to, ile razy go wydasz, zawsze będziesz miał go w portfelu do końca życia. Ten jednodolarowy banknot to jedna z informacji, których się nauczyłeś. Nie ma znaczenia, co zawiera, jest prawie pewne, że jeśli nie mieszkasz w jaskini i nie rozmawiasz z wiewiórkami, informacje te w pewnym momencie przydadzą ci się – czy to w rozmowie, podjęciu decyzji czy sprzedaży produktu.

Now, imagine that you have a thousand different “dollar bills” of information. Once you earn them, they will stay in your head and interact with each other, taking you to places you literally could not have thought of before. And what about one million dollar bills? What about ten billion or one hundred trillion dollar bills that will never disappear? Don’t freak out, as long as you keep it in shape, your brain has the capacity for all that data and much, much more.

Teraz wyobraź sobie, że masz tysiąc różnych „dolarów” informacji. Gdy je zdobędziesz, pozostaną w twojej głowie i będą ze sobą wchodzić w interakcje, zabierając cię w miejsca, o których wcześniej dosłownie nie mogłeś pomyśleć. A co z milionem banknotów? A co z dziesięcioma lub stoma miliardami banknotów, które nigdy nie znikną? Nie panikuj, dopóki utrzymujesz to w formie, twój mózg ma pojemność na wszystkie te “banknoty” i wiele, wiele więcej.

The craziest part of it all is that the human brain loves to learn so much that the more you allow it to gather new information, the better and faster it will be at learning, all the while rewarding you with dopamine, aka pure pleasure!

Najbardziej szaloną częścią tego wszystkiego jest to, że ludzki mózg tak bardzo lubi się uczyć, że im więcej pozwalasz mu zbierać nowe informacje, tym lepiej i szybciej będzie się uczyć, cały czas nagradzając cię dopaminą, czyli czystą przyjemnością!

If you think about it, your knowledge determines how successful you are in life, how fulfilled you feel, how true you are to yourself and others and how much you can influence and benefit other people. Knowledge leads to wisdom. Gathering information allows you to have a better understanding of the things around you, how they work and what their purpose is.

Jeśli się nad tym zastanowisz, twoja wiedza decyduje o tym, jak duży odniesiesz sukces w życiu, jak bardzo jesteś spełniona zawodowo, jak bardzo jesteś wierny sobie i innym oraz jak bardzo możesz wpływać na i przynosić korzyści innym. Wiedza prowadzi do mądrości. Zbieranie informacji pozwala lepiej zrozumieć otaczające Cię rzeczy, sposób ich działania oraz ich cel.

It also unlocks the ability to see everything from different perspectives, enabling you to see the real sources of problems and arrive at original solutions that benefit everyone. The capitalistic society proclaims that Money is the Almighty, where in reality it is time and information that give you money. The beautiful thing is that you already have an abundance of time and you can use it to gather as much information as you wish. Sky’s the limit!

Wiedza odblokowuje również możliwość zobaczenia wszystkiego z różnych perspektyw, umożliwiając dostrzeżenie prawdziwych źródeł problemów i znalezienie oryginalnych rozwiązań, które przyniosą korzyści wszystkim. Społeczeństwo kapitalistyczne zachodu głosi, że Pieniądz jest Bogiem, gdzie w rzeczywistości to czas i wiedza tworzą pieniądze. Piękne jest to, że masz już mnóstwo czasu i możesz go wykorzystać, aby zebrać tyle wiedzy, ile chcesz. Tylko niebo Cię ogranicza!

Asset 3: Attention

Zasób 3: Skupienie Uwagi

Multitasking is a myth. In fact, the only place in nature where multitasking is truly possible is quantum mechanics, and you know what they say about quantum theory… rules don’t matter.

Wielozadaniowość to mit. W rzeczywistości jedynym miejscem w przyrodzie, gdzie wielozadaniowość jest naprawdę możliwa, jest mechanika kwantowa, a wiesz, co mówią o teorii kwantowej… reguły nie mają znaczenia.

Whenever someone tells you that they’re great at multitasking it only means they think they can do multiple different tasks at the same time…without realizing that they are seriously sacrificing the quality of doing each of these tasks.

Ilekroć ktoś mówi Ci, że jest świetny w wielozadaniowości, oznacza to tylko, że myśli, że może wykonywać wiele różnych zadań jednocześnie… nie zdając sobie sprawy, że poważnie poświęca jakość wykonywania każdego z tych zadań.

Consider the following example:

Rozważmy następujący przykład:

When Joanna is cooking dinner, on the phone with her best friend and watching the news on the TV all at the same time, she thinks she’s amazing and a master multitasker. But in reality, she performs all these tasks significantly worse without realising it.

Kiedy Joanna gotuje obiad, rozmawia przez telefon z najlepszą przyjaciółką i jednocześnie ogląda wiadomości w telewizji, myśli, że jest niesamowita i jest mistrzynią wielozadaniowości. Ale w rzeczywistości wszystkie te zadania wykonuje znacznie gorzej, nie zdając sobie z tego sprawy.

Later she discovers that she accidentally forgot to add salt but she won’t give it much attention anyway, because her friend Anna will call her back saying that the advice Joanna gave her was terrible. Wait, what was that advice again? Something to do with Holland? No wait, that was the news… I think…

Później odkrywa, że przez przypadek zapomniała dodać soli, ale i tak nie poświęci temu za dużo uwagi, bo oddzwoni do niej koleżanka Ania, narzekając, że rada, którą dała jej Joanna, była okropna. Czekaj, co to była za rada? Coś związanego z Holandią? Nie, czekaj, to było w wiadomościach… tak mi się wydaje… 

Again, in case YOU got distracted, doing more than one thing at any time will decrease the efficiency of each task. Even listening to music while walking falls under this rule.

Jeszcze raz, na wypadek jakby TWOJA uwaga się rozproszyła, robienie więcej niż jednej rzeczy w dowolnym momencie zmniejsza wydajność każdego zadania, które wykonujesz. Nawet słuchanie muzyki podczas chodzenia podlega tej zasadzie.

However, once you do manage to focus your attention on one thing, you are an unstoppable genius. A master of productivity. The Hercules of getting stuff done.

You can exercise your amazing mental abilities in so many ways and create truly mind-blowing things. If you start treating your precious attention as a currency and learn how to distribute it effectively, everything you do will improve. Every task you undertake will be done at a much higher quality. It will make you successful at anything you do and more proud of yourself, which is sure to increase your happiness and self esteem. There’s so much to gain!

Jednak kiedy już uda ci się skupić uwagę na jednej rzeczy, stajesz się niepowstrzymanym geniuszem. Mistrzynią produktywności. Herkulesem wykonywania zadań.

Możesz ćwiczyć swoje niesamowite zdolności umysłowe na wiele sposobów i tworzyć naprawdę oszałamiające rzeczy. Jeśli zaczniesz traktować swoją cenną uwagę jako zasób i nauczysz się, jak skutecznie ją dystrybuować, wszystko, co robisz, ulegnie poprawie. Każde zadanie, którego się podejmiesz, zostanie wykonane w znacznie wyższej jakości. Sprawi, że odniesiesz sukces we wszystkim, co robisz i będziesz bardziej dumna z siebie, co z pewnością zwiększy twoje szczęście i poczucie własnej wartości. Jest tak wiele do zyskania!

Unfortunately, we live in a world where Attention Vultures exist. These greedy scavengers feed on your attention and are never fully satisfied. What’s worse, they constantly fight with each other as well, creating even more confusion and distractions. The Vultures have different forms; they could be a new text message on your phone, an internet ad, some not-really-urgent “emergency,” someone liking your facebook status, fatigue or lack of motivation.

An effective person must learn how to invest her attention into only one thing at any time and avoid the Attention Vultures. This indeed is a difficult task, but I promise that once you adopt the mindset of treating your attention just like your own money – you’ll feel a smaller need to pay for distractions with your precious attention-credit.

Niestety żyjemy w świecie, w którym istnieją Sępy Uwagi. Ci chciwi padlinożercy żywią się twoją uwagą i nigdy nie są w pełni usatysfakcjonowani. Co gorsza, nieustannie walczą ze sobą, tworząc jeszcze więcej zamieszania i rozproszenia. Sępy mają różne formy; może to być nowa wiadomość na telefonie, reklama internetowa, jakiś niezbyt pilny „nagły wypadek”, ktoś, kto polubił twój status na Facebooku, zmęczenie lub brak motywacji.

Skuteczna osoba musi nauczyć się, jak zainwestować swoją uwagę tylko w jedną rzecz w dowolnym momencie i unikać Sępów Uwagi. To rzeczywiście trudne zadanie, ale obiecuję, że kiedy przyjmiesz nastawienie do traktowania uwagi tak, jako własnych zasobów, poczujesz mniejszą potrzebę płacenia za rozpraszanie uwagi cennym kredytem uwagi.

Asset 4: Attitude

Zasób 4: Nastawienie

The last asset I’d like to talk about is a personal theory of mine, built upon Viktor E. Frankl’s theory of Logotherapy.

Ostatnim zasobem, o którym chciałbym porozmawiać, jest moja osobista teoria, zbudowana na teorii logoterapii Viktora E. Frankla.

Scientific research suggests that early humans didn’t have it as easy as we do, and as a result our brains have evolved to handle our emotions productively. For example, being sad tells your nervous system that something is wrong, which in turn makes it go into Alert Mode. The Alert Mode increases your brain’s computing power – in case you’re going to have to think your way out of danger. That’s why feeling low seems to help you with mental tasks such as math, planning, analyzing or self-reflection. On the other hand, being happy tells your body that everything’s fine and no one is going to die, so your body and brain switch to the other primal instinct – reproduction. This increases your imagination and creative thinking – in case you’re going to have to think your way into getting laid.

Badania naukowe sugerują, że pierwsi ludzie nie mieli tak łatwo jak my, w wyniku czego nasze mózgi ewoluowały, aby radzić sobie z emocjami w produktywny sposób. Na przykład bycie smutnym mówi twojemu systemowi nerwowemu, że coś jest nie tak, co z kolei powoduje przejście w tryb alertu. Tryb alertu zwiększa moc obliczeniową twojego mózgu – na wypadek, gdybyś musiał wymyślić sposób na uniknięcie niebezpieczeństwa. Właśnie dlatego uczucie smutku wydaje się pomagać w zadaniach umysłowych, takich jak matematyka, planowanie, analizowanie lub autorefleksja. Z drugiej strony bycie szczęśliwym mówi twojemu ciału, że wszystko jest w porządku i nikt nie umrze, stąd twoje ciało i mózg przestawiają się na inny pierwotny instynkt – reprodukcję. Zwiększa to twoją wyobraźnię i kreatywne myślenie – na wypadek, gdybyś musiała wymyśleć jak się z kimś przespać.

I truly love how simple we really are.

Kocham to, jacy jesteśmy prości.

Being happy helps you with tasks such as creative thinking, art, bonding with others or learning and remembering information. Note that I’m not arguing that you cannot do math when you’re happy or learn something new when you’re sad. I’m only stating a fact that certain emotions make certain performances easier.

Bycie szczęśliwym pomaga w takich zadaniach, jak kreatywne myślenie, sztuka, nawiązywanie więzi z innymi lub uczenie się i zapamiętywanie informacji. Zwróć uwagę, że nie twierdzę, że nie możesz liczyć matematyki, gdy jesteś szczęśliwa, ani uczyć się czegoś nowego, gdy jesteś smutny. Stwierdzam tylko, że pewne emocje ułatwiają pewne aktywności.

But attitude as an asset goes beyond simple performance under different emotions. Try doing a project that you’re not passionate about, or even worse, a project that you truly believe is going to fail. Giving your all in those times is truly hard, if not impossible. When doing a project in which you have invested time (and often money) but you haven’t invested attitude, you may find your attention channeled elsewhere. As a result, you waste your time and money. If you want to be effective at the things you do, all these factors must be in harmony with each other.

Ale nastawienie jako zasób wykracza poza zwykłe działanie pod wpływem różnych emocji. Spróbuj wykonać projekt, który Cię nie interesuje, lub, co gorsza, projekt, w który naprawdę wierzysz, że się nie powiedzie. Danie z siebie wszystkiego w tych czasach jest naprawdę trudne. Kiedy robisz projekt, w który zainwestowałeś czas (i często pieniądze), ale nie zainwestowałeś nastawienia, twoja uwaga może być skierowana gdzie indziej. W rezultacie tracisz czas i pieniądze. Jeśli chcesz być skuteczna w tym, co robisz, wszystkie te czynniki muszą być ze sobą w harmonii.

Always trying to find a positive is a good way to turn the tables. If you’re already investing your precious time but don’t believe that what you’re doing is worth it, either stop doing it and redirect your time somewhere more useful, or try to find a benefit that you will gain from completing that project. There is always one.

Zawsze próba szukania pozytywów to dobry sposób na odwrócenie losów. Jeśli już inwestujesz swój cenny czas, ale nie wierzysz, że to, co robisz, jest tego warte, to albo przestań to robić i przekieruj swoje zasoby w bardziej przydatne miejsce, albo spróbuj znaleźć korzyść, którą zyskasz z ukończenia tego projektu . Zawsze coś się znajdzie.

Viktor Frankl’s Logotherapy is all about finding different sides to things. He reasons that a person always has the power to choose how a certain situation or a piece of information will affect her attitude.

Logoterapia Viktora Frankla polega na patrzeniu na problemy z różnych stron. Argumentuje, że dana osoba zawsze ma prawo wybrać, w jaki sposób dana sytuacja lub informacja wpłynie na jej nastawienie.

While in Auschwitz during World War II he realised that people, even while they were stripped of everything, couldn’t be stripped of their attitude. It was in their power to look at their situation from a different perspective and find a meaningful goal, which at first might have seemed impossible. This helped him to not only endure the unimaginably horrendous realities of the camps, but also to improve himself as a person while enduring that experience. This heroic mindset allowed him to survive four camps and later pioneer a new area of psychology.

Będąc w Oświęcimiu podczas II wojny światowej, Frankl zdał sobie sprawę, że ludzie, nawet jeśli zostali pozbawieni wszystkiego, nie mogą być pozbawieni swojego nastawienia. W ich mocy było spojrzenie na swoją sytuację z innej perspektywy i znalezienie sensownego celu, który początkowo mógł wydawać się niemożliwy. To pomogło mu nie tylko znieść niewyobrażalnie przerażające realia obozów, ale także rozwinać się jako osoba, znosząc to doświadczenie. Ten heroiczny sposób myślenia pozwolił mu przetrwać cztery obozy, a później zapoczątkować nową dziedzinę psychologii.

If this framework applies to the most extreme conditions, then it definitely works in “normal” life too. If you don’t invest your attitude in things that at first seem pointless, then you’re making a loss without gaining anything. I see it as equal to throwing money away.

Jeśli te ramy sprawdzają się w najbardziej ekstremalnych warunkach, to z pewnością sprawdzają się również w „normalnym” życiu. Jeśli nie inwestujesz swojego nastawienia w rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się bezcelowe, to tracisz, nie zyskując niczego. Ja osobiście widzę to jako wyrzucanie pieniędzy.

The primary source of unhappiness is not the situation but your thoughts about it” – Eckhart Tolle

„Głównym źródłem nieszczęścia nie jest sytuacja, ale twoje myśli na jej temat” – Eckhart Tolle

So here are the four other important assets you have at your disposal. All of which are as valuable as the funds in your bank account. If I were to make a ranking of value it would look like this:

Dotarliśmy. Oto twoje cztery ważne zasoby, które masz do dyspozycji w każdym momencie. Wszystkie są tak samo cenne, jak środki na twoim koncie bankowym. Gdybym miał zrobić ranking wartości, wyglądałoby to tak:

  1. Information
  2. Time
  3. Money
  4. Attitude
  5. Attention

Yes, I realize I’ve been preaching about value and interchangeability between money and the other four. Though, in reality you cannot go to the store and buy groceries with trivia information or pay your rent with being happy.

Tak, zdaję sobie sprawę, że wygłaszam o wartości i wymienności między pieniędzmi a pozostałymi czterema zasobami. Chociaż w rzeczywistości nie możesz iść do sklepu i kupować artykułów spożywczych płacąc ciekawymi informacjami lub płacić za czynsz będąc szczęśliwą.

In this perspective, it is money indeed that holds the undeniable value and it IS the only currency. However, we must not forget about all the things that money cannot buy. Things like your positive self-esteem, a stress-free weekend out of town with your partner, a healthy lifestyle, giving useful advice to someone, being respected not for what you have but for who you are, writing your own book, being the pride in your parents’ eyes when they realize how wise their child is, being a good parent and raising a wise child, having a successful career AND being a good parent, making lasting friendships, or lying on your deathbed and looking back at life with no regrets.

Z tej perspektywy to pieniądze rzeczywiście mają niezaprzeczalną wartość i SĄ jedynym zasobem. Nie możemy jednak zapominać o wszystkich rzeczach, których nie da się kupić za pieniądze. Rzeczy takie jak pozytywna samoocena, bezstresowy weekend poza miastem z partnerem, zdrowy tryb życia, udzielanie komuś przydatnych rad, szacunek nie za to, co masz, ale za to, kim jesteś, pisanie własnej książki, poczucie dumy w oczach rodziców, gdy zdają sobie sprawę, jak mądre jest ich dziecko, będąc dobrym rodzicem i wychowując mądre dziecko, mając udaną karierę ORAZ będąc dobrym rodzicem, nawiązując trwałe przyjaźnie lub leżąc na łożu śmierci i patrząc wstecz na życie bez żalu.

I don’t know about you but I’d choose these things over owning a big mansion and a private jet every time. I truly want these things. And I know that only a better understanding of ALL my assets and how to use them will get me there.

Nie wiem jak wy, ale o wiele bardziej wolę te rzeczy niż posiadanie dużej rezydencji i prywatnego odrzutowca. Naprawdę chcę tych rzeczy. I wiem, że tylko lepsze zrozumienie i wykorzystanie WSZYSTKICH moich zasobów mnie tam zaprowadzi.

So how do you manage each of them? How do you get more information? How do you manage time or be enthusiastic even when everyone else is freaking out?

If there was a specific bank for each one of your assets, how would you increase your capital?

Jak więc zarządzać każdym z nich? Jak uzyskać więcej informacji? Jak zarządzać czasem lub być entuzjastycznie nastawionym, nawet gdy wszyscy inni wariują?

Gdyby dla każdego z twoich zasobów istniał konkretny bank, w jaki sposób zwiększyłbyś swój kapitał?

How To Manage

Information

You gather information by learning and being curious. Paradoxically, one comes automatically from the other. The more you learn the more curious you become, the more curious you are the more you learn – it’s a beautiful cycle. Your brain really likes to learn and when you give it frequent access to knowledge it will grant you many unexpected benefits. Read, talk to people, listen to podcasts, reflect on things and never ever consider a piece of information useless. Stay hungry, stay foolish!

Zbierasz informacje, ucząc się i będąc ciekawym. Paradoksalnie jedno pochodzi automatycznie od drugiego. Im więcej się uczysz o świecie, tym bardziej stajesz się ciekawy, im bardziej jesteś ciekawy, tym więcej się uczysz – to piękny cykl. Twój mózg naprawdę lubi się uczyć, a częsty dostęp do wiedzy przyniesie Ci wiele nieoczekiwanych korzyści. Czytaj, rozmawiaj z ludźmi, słuchaj podcastów, zastanawiaj się nad rzeczami i nigdy nie uważaj informacji za bezużyteczne. Bądź głodną wiedzy!

How To Manage

Time

Here’s my favourite quote from Fight Club: This is your life and it is ending one minute at a time.

No matter what age you are, you almost certainly have more time-credit than you realize. 20-somethings may  have a couple of extra decades of time-credit than someone in their 40’s, but the person in their 40’s may  have accumulated more wisdom to make better use of their time. Same goes for 40-somethings and 60-year-olds.

We don’t often think about it but with the steady progress in medicine, the human lifespan expands a little bit every year. It’s no coincidence that more and more 30-year-olds behave as if they were in their early 20s, and 40-year-olds as if they were in their late 20s. This century promises enough miraculous medical breakthroughs that perhaps forty years from now we’ll all be in our 20s – forever.

Time-credit is hard to estimate, but you should always assume that you’ve got a small fortune. Yes, even if you die tomorrow, act today as if you’re Time-Rich. And what do rich people do? They either enjoy themselves in the Bahamas or work hard to accomplish goals they set. And what don’t they do? Sit around complaining how little time they have to do anything. 

Again, remember, you do have plenty of time-credit in your bank. Now your goal is to think about how to spend it wisely. All you have to do is treat your time the same way you treat money and you’ll start allocating it with greater responsibility.

Your time is very valuable and important, don’t ever forget that. Remember that when you take care of your health, you will maximize the potential of not losing it too quickly. Eat well, sleep, exercise, meditate, go for a walk in the woods and hug someone once a day.

Oto mój ulubiony cytat z Fight Club: ‘Twoje życie skraca się z każdą minutą’.

Nieważne, w jakim jesteś wieku, prawie na pewno masz więcej kredytu czasu, niż zdajesz sobie sprawę. 20-latkowie mogą mieć kilka dodatkowych dekad kredytu czasu niż osoby po czterdziestce, ale osoba po czterdziestce może  zgromadzić więcej mądrości, aby lepiej wykorzystać swój czas. To samo dotyczy 40-latków i 60-latków.

Rzadko o tym myślimy, ale wraz ze stałym postępem w medycynie, długość życia człowieka z roku na rok nieco się wydłuża. To nie przypadek, że coraz więcej 30-latków zachowuje się tak, jakby byli we wczesnych latach dwudziestych, a 40-latkowie, jakby byli pod koniec lat dwudziestych. Ten wiek obiecuje tyle cudownych odkryć w medycynie, że być może za czterdzieści lat wszyscy będziemy po dwudziestce – na zawsze.

Kredyt czasowy jest trudny do oszacowania, ale zawsze powinieneś zakładać, że masz małą fortunę. Tak, nawet jeśli umrzesz jutro, zachowuj się dzisiaj tak, jakbyś był bogaty w czas. A co robią bogaci ludzie? Albo dobrze się bawią na Bahamach, albo ciężko pracują, aby osiągnąć wyznaczone sobie cele. A czego ludzie bogaci nie robią? Nie siedzą i nie narzekają, jak mało pieniędzy mają na cokolwiek.

Pamiętaj, że w swoim banku masz dużo kredytów czasowych. Teraz twoim celem jest zastanowienie się, jak mądrze je wydać. Wszystko, co musisz zrobić, to traktować swój czas tak samo, jak traktujesz pieniądze, a zaczniesz nim rozporządzać z większą odpowiedzialnością.

Twój czas jest bardzo cenny i ważny, nigdy o tym nie zapominaj. Pamiętaj, że dbając o swoje zdrowie zmaksymalizujesz potencjał, by nie stracić go zbyt szybko. Dobrze się odżywiaj, śpij, ćwicz, medytuj, chodź na spacer po lesie i przytulaj kogoś raz dziennie.

How To Manage

Money

Be frugal and never settle. Learn (add knowledge) how to increase (over time) your income in ways not necessarily related to your profession. There are a million ways to make a million dollars, and even though I’m not quite there yet myself, I do believe it to be true. Don’t be afraid of your money. Learn how to manage it and spend it when you really want to. It’s just a resource, not the point of your entire life. Read Ramit Sethi’s I Will Teach You To Be Rich and your attitude towards your money will change forever.

Bądź oszczędny i nigdy się nie poddawaj. Dowiedz się (zwiększ wiedzę), jak zwiększać (z biegiem czasu) swoje dochody w sposób niekoniecznie związany z wykonywanym zawodem. Jest milion sposobów na zarobienie miliona dolarów i chociaż sam jeszcze do tego nie doszedłem, wierzę, że to prawda. Nie bój się swoich pieniędzy. Dowiedz się, jak nim zarządzać i wydawać, kiedy naprawdę chcesz. To tylko zasób, a nie punkt całego twojego życia. Przeczytaj książkę Ramita Sethiego „Nauczę cię, jak być bogatym”, a twoje podejście do pieniędzy zmieni się na zawsze.

How To Manage

Attitude

Always look for positives in everything. Don’t get upset over little things and remember how lucky you are to be alive! The mere fact that you read these words means that your life is better than many other people on this planet. So why would you get irritated by the morning traffic, poor internet connection or what someone else has said? These things are simply not worth your precious attitude. Look for the positives in everything you do and remember that you have the freedom to choose your response to any situation, so always make the choice that benefits you and others.

Zawsze szukaj pozytywów we wszystkim. Nie denerwuj się drobiazgami i pamiętaj, jakie masz szczęście, że żyjesz! Sam fakt, że czytasz te słowa, oznacza, że twoje życie jest lepsze niż wielu innych ludzi na tej planecie. Więc dlaczego miałabyś się irytować porannym ruchem drogowym, słabym połączeniem internetowym lub tym, co powiedział ktoś inny? Te rzeczy po prostu nie są warte twojego cennego nastawienia. Szukaj pozytywów we wszystkim, co robisz i pamiętaj, że masz swobodę wyboru reakcji na każdą sytuację, więc zawsze dokonuj wyboru, który przyniesie korzyści tobie i innym.

How To Manage

Attention

Prioritize. Whatever you do, you’re investing your time and attitude. Don’t waste them by focusing your attention on something else. 90% of emergencies are not really emergencies, not answering immediately to your friends’ text is not going to make them like you less, advertisements and Facebook exist to keep you distracted and if you’re tired – go have a nap. You can increase your attention abilities by meditating and training yourself to be less distracted.

Remember that the satisfaction of completing something of high quality is a hundred times more satisfying and lasts longer than the pleasure of watching funny cats or discussing with your buddy about the last night’s party at the time when you have stuff to do.

Priorytetuj. Cokolwiek robisz, inwestujesz swój czas i nastawienie. Nie marnuj ich, skupiając uwagę na czymś innym. 90% sytuacji awaryjnych nie jest tak naprawdę sytuacjami awaryjnymi, brak natychmiastowej odpowiedzi na SMS-a znajomych nie sprawi, że będziesz mniej lubianym, reklamy i Facebook istnieją po to, aby cię rozpraszać, a jeśli jesteś zmęczony – idź się zdrzemnąć. Możesz zwiększyć swoje zdolności uwagi, medytując i ćwicząc się, aby mniej się rozpraszać.

Pamiętaj, że satysfakcja z ukończenia czegoś wysokiej jakości jest sto razy bardziej satysfakcjonująca i trwa dłużej niż przyjemność oglądania śmiesznych filmików czy rozmawiania z kumplem o wczorajszej imprezie w czasie, gdy masz coś do zrobienia.

0 0 votes
Article Rating

Podziel się z innymi!

Ucz się angielskiego po swojemu.

Rozmawiaj z każdym bez problemu.

Prosty system nauki i używania języka angielskiego dla tych, którzy mają mało czasu.

Read more:

Uczysz się języka angielskiego od lat, mniej więcej rozumiesz tekst czytany lub jak ktoś coś do ciebie mówi, ale mówienie samemu? No z tym już jest problem. Dlaczego tak jest?

Jak osiągnąć idealne życie? W tym artykule pokażę Ci inny samorozwój. Myślę, że ten koncept Ci się bardzo spodoba.

Moja historia pracy nad brytyjskim akcentem oraz nieoczekiwanej prawdy, którą odkryłem po dojściu do celu.